Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

 • یاور یزدان پرست مادرقحبه و «نازی ش.» / پایان

  در این متن بطور مفصل به پیشینه مبهم و مشکوک الدنگی به نام یاور یزدان پرست و ارتباط مبهم و مشکوکش با پیرزنی با نام ناقص نازی ش. پرداخته ام؛ همچنین با تنها زبانی که سزاوار چنین الدنگی هست پاسخ رذالتهایش را داده ام

  Read more ...

 • یاور یزدان پرست مادرقحبه و «نازی ش.» / پنج

  در این متن شواهد قرائنی را که یاور یزدان پرست مادرقحبه سزاوار فحش خوارمادر است را می آورم. شواهدی از ارتباط این الدنگ مادرقحبه با آن پیرزن پتیاره و دروغهای خنده داری که برای کتمان آن سرهم کردند

  Read more ...

 • یاور یزدان پرست مادرقحبه و «نازی ش.» / چهار

  در این متن توضیح میدهم که چطور بطور اتفاقی متوجه یک مورد از مادرقحبگی هایی که یاور یزدان پرست الدنگ نسبت به من به خرج داده بود شدم و چطور با کمی پیگیری موضوع عمق مادرقحبگی هایش فراتر از حد تصور آشکار شد

  Read more ...