Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

  • روسوفیل ها – انگلوفیل ها – روح رضاشاه

    تحولات داخلی ایران پس از برجام از رقابت باندهای حکومتی بیرون نیست که با تلفات خونبار مردمی هم همراه است. در این میان می توان احتمال ناچیزی متصور بود که این زد و خوردها دستاورد نیم بندی در پی داشته باشد

    Read more ...

  • خرانه های پسابرجام

    پیشتر در نوشتاری به خریتهایی که برجام را گزیرناپذیر کرد پرداختم. در این نوشتار به خریتهایی میپردازم که از برجام تا به امروز صورت گرفته و به گمانم تا نبودی بیش از پیش ایران ادامه خواهد داشت و دلخوش به این مقدار نمیتوان بود / تصویر تابلویی است از فرانتس مارک نقاشی اکسپرسیونیست آلمانی

    Read more ...