Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

حزب پان ایرانیست

 • چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم؟

  چند روزی با این پرسش روبرو شده بودم که آیا با توجه به احساس مسئولیتی که نسبت به جامعه داشته ام در ایفای وظیفه فردی ام درست عمل کرده ام؟ جدا از تهدیدات و مشکلاتی که از سر گذراندم، آیا در مسیر فعالیتهایم تصمیم درستی هم گرفته بودم؟ با توجه به پرونده هسته ای از نظر اخلاقی چه وظیفه ای داشتم؟

  Read more ...

 • لجنزار آریایی اسلامی

  در این نوشتار بطور مفصل به پیشینه جریان تباهی که امروز به کنایه آریایی اسلامی نامیده میشود پرداخته ام و با اشاره به مصداقهای مهمی توضیح داده ام که فاضلابی که امروز بزدلانه از پای اینترنت ماله کش قاسم سلیمانی است مسبوق به چه سابقه ننگینی است 

  Read more ...

 • لای لای علی اصغر / ته-وَران پان ایرانیست

  متوجه شدم که بیش از یکسال پیش بچه آقای حسین شهریاری (از پان ایرانیست های پنجاه و هفتی) در فیسبوک حرف پرت و پلایی درباره من مطرح کرده است؛ از آنجا که میدانم این رشته عبث سر دراز خواهد داشت بهتر میدانم که همینجا قطعش کنم و برای جلوگیری از تکرارش به ناچار وقتم را هدر دهم و توضیح مفصلی بنویسم

  Read more ...